Koncepcja pracy

Przedszkola Samorządowego nr 35 „Wesołe”

w Białymstoku

 

Koncepcja pracy przedszkola opracowana została zgodnie
z podstawą  programową, realizowaną w oparciu o program wychowania przedszkolnego „dar zabawy” autorstwa
B. Bilewicz- kuźnia

 

 CELE GŁÓWNE :

   Wspomaganie i ukierunkowywanie wszechstronnego rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego wrodzonego potencjału

   Rozpoznawanie i rozwijanie zdolności twórczych dzieci

   Tworzenie warunków do odkrywania indywidualnych zainteresowań i  potrzeb dziecka

   Zaangażowanie rodziców oraz różnych podmiotów do współpracy w celu jak najlepszego przygotowania dziecka do podjęcia nauki w szkole

 

Misja przedszkola

     Tworzymy warunki do indywidualnego rozwoju dziecka zgodnie możliwościami dziecka, to ono wyznacza kierunek naszej pracy.

     Nasze przedszkolaki to dzieci jak wszystkie inne. Bywają radosne, smutne, zmęczone, ale nasze dzieci potrafią mówić o swoich uczuciach, wiedzą że będą wysłuchane, potrafią sobie wzajemnie pomagać.

     Rozwój każdego dziecka uczęszczającego do naszej placówki wiąże się z radością dostrzegania zmian w jego osobowości od chwili rozpoczęcia edukacji przedszkolnej
do momentu jej zakończenia.

     Zapewniamy pomoc pedagogiczno-psychologiczną dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

     Prowadzimy promocję placówki.

     Promujemy uzdolnienia dzieci.

 

Wizja przedszkola

     Tworzymy każdemu dziecku optymalne warunki rozwojowe i przyjazne środowisko wspomagając  rozwój dziecka i wspierające je w drodze do sukcesu na miarę jego możliwości.

     Dzieci korzystają z nowoczesnych pomocy dydaktycznych, rozwijają swoje zainteresowania i zdolności, działają metodami aktywnymi.

     Dzieci potrafią wyrażać siebie poprzez aktywność ruchową, plastyczną, muzyczną,  działając twórczo, rozwijając wyobraźnię

 

Sylwetka absolwenta

     konsekwentny i odpowiedzialny,

     zgodnie i efektywnie współpracujący z innymi,

     posiadający poczucie humoru i pogodę ducha,

     niezależny, samodzielny, pewny siebie,

     twórczy i kreatywny,

     odważny,

     otwarty i ciekawy świata,

     dobry, posiadający zdolności empatyczne,

     prawy, uczciwy, prawdomówny,

     opanowany i spokojny,

     dobrze przygotowany do podjęcia nauki w szkole,

 

Prawa dziecka

 

            W naszym przedszkolu prawa dziecka zawarte w dokumencie obowiązującym w niemal wszystkich krajach świata - Konwencji o prawach dziecka są priorytetem, dlatego też dbamy szczególnie o ich przestrzeganie, tym samym rozwijając umiejętności społeczne naszych wychowanków. Dzieci w atmosferze spokoju i akceptacji wyposażane są w odpowiednią wiedzę i umiejętności związane z tymi prawami:

     prawo do życia i rozwoju,

     prawo do tożsamości (nazwisko, imię, obywatelstwo, wiedza o własnym pochodzeniu),

     prawo do wolności, godności, szacunku, nietykalności osobistej,

     prawo do swobody myśli, sumienia i wyznania,

     prawo do wyrażania własnych poglądów i występowania w sprawach dziecka dotyczących, w postępowaniu administracyjnym i sądowym,

     prawo do wychowywania w rodzinie i kontaktów z rodzicami w przypadku rozłączenia z nimi,

      prawo do wolności od przemocy fizycznej lub psychicznej,

     prawo do odpowiedniego standardu życia,

     prawo do ochrony zdrowia,

     prawo do zabezpieczenia socjalnego,

     prawo do wypoczynku i czasu wolnego,

     prawo do nauki (bezpłatnej i obowiązkowej w zakresie szkoły podstawowej),

      prawo do korzystania z dóbr kultury,

      prawo do informacji,

      prawo do znajomości swoich praw.

 

Formy i metody pracy

 

      Dobrego startu M. Bogdanowicz

      Ruchu Rozwijającego W. Sherborne

      Alternatywna metoda globalnego czytania I. Majchrzak

    Kinezjologia edukacyjna

    Gimnastyka mózgu P. Denisona

    Koncepcja C. Orffa

    Elementy technik C. Freineta

    Elementy metody M. Montessori

    Metoda gimnastyki twórczej R. Labana

    Aktywne słuchanie muzyki wg Batii Strauss

    Zabawy rozwijające charakter

    Bajkoterapia

    Zabawy fundamentalne

    Edukacja matematyczna wg E. Gruszczyk-Kolczyńskiej i E. Zielińskiej

    Elementy metody F. Froebla „ Dar Zabawy”    

    Narzędzia TOC

 

 

Realizowane priorytety

 

I. Wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka w oparciu o aktywne korzystanie z zasobów środowiska kulturowego i przyrodniczego ze szczególnym uwzględnieniem wzmacniania bezpieczeństwa wychowanków.

 

      Współpraca z instytucjami środowiska lokalnego promującymi kulturę, sztukę, naukę, sport, między innymi z: Filharmonią, Operą i Filharmonią Podlaską, Białostockim Teatrem Lalek, Teatrem Dramatycznym im. A. Węgierki, Politechniką Białostocką

      Tworzenie warunków do kształtowania tożsamości regionalnej poprzez obcowanie z  obiektami kultury i nauki miasta Białegostoku.

      Współpraca z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Białymstoku – udział w proponowanych działaniach edukacyjnych oraz spotkania dzieci w przedszkolu z leśnikami oraz specjalistami do spraw edukacji leśnej.

      Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie przyrodniczym poprzez tworzenie sytuacji sprzyjających bezpośredniemu badaniu, odkrywaniu i poznawaniu - obserwacje przyrodnicze, doświadczenia i zabawy badawcze, spacery, wycieczki.

      Kształtowanie kultury ekologicznej poprzez aktywny udział w akcjach i imprezach na rzecz ochrony przyrody we współpracy z lokalnymi instytucjami.

      Współpraca z instytucjami ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego takimi jak Państwowa Straż Pożarna, Policja, Straż Miejska, Straż Graniczna – organizowanie spotkań na terenie przedszkola oraz wycieczek.

      Wycieczki do zakładów pracy i instytucji, zapraszanie ich przedstawicieli na spotkania z dziećmi do przedszkola.

      Tworzenie warunków do podejmowania przez dzieci różnego rodzaju inicjatyw, rozwijanie aktywności inwencji twórczej np. poprzez udział w konkursach, przeglądach, festiwalach.

      Organizowanie zajęć wspomagających rozwój dzieci w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej ze szczególnym uwzględnieniem kwestii wzmacniania bezpieczeństwa.

     Wspieranie wychowanków z wybitnymi uzdolnieniami poprzez tworzenie kół zainteresowań: plastyczne, teatralne, kulinarne. Kształtowanie tożsamości regionalnej poprzez dobór odpowiedniej tematyki zajęć.

 

 

II. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych i matematycznych poprzez realizację innowacji pedagogicznych i przyjętych programów.

 

      Tworzenie efektywnych sytuacji edukacyjnych, w których zgodnie z realizowanym programem wychowania przedszkolnego „ Dar zabawy” dziecko kierując własną aktywnością doświadcza jednocześnie poczucia bezpieczeństwa, a także zachęty, sugestii, jest pozytywnie motywowane, zachęcane do współdecydowania o sprawach grupy.

 

      Organizowanie sytuacji edukacyjnych umożliwiających kształtowanie umiejętności wytwarzania przez dzieci pojęć adekwatnych do potrzeby rozumienia otaczającego świata poprzez wykorzystywanie narzędzi TOC.

 

      Realizacja zadań innowacji pedagogicznej „ W świecie Kubusia Puchatka”.

 

      Rozbudzanie zainteresowań matematycznych poprzez organizowanie zabaw badawczych, tematycznych i konstrukcyjnych z wykorzystywaniem Darów Froebla.

 

      Organizowanie wycieczek do Centrum Nowoczesnego Kształcenia na Politechnice Białostockiej ( interaktywne wystawy matematyczne).

 

      Współpraca ze Szkołą Podstawową Nr 6 – wycieczki do szkoły, poznawanie pomieszczeń, m.in. biblioteki, czytelni, pracowni komputerowej, udział w zajęciach itp.

 

      Organizowanie zabaw przygotowujących do podjęcia nauki czytania i pisania w oparciu o alternatywną metodę czytania I. Majchrzak.

 

      Wzbogacanie zbiorów „ Wesołej biblioteki przedszkolnej” w celu rozwijania zainteresowań czytelniczych naszych wychowanków, jak również zachęcania rodziców do czytania dzieciom. Cykliczne ogłaszanie konkursów czytelniczych mających na celu zwiększanie ilości wypożyczanych książek.

 

      Zorganizowanie Dnia Głośnego Czytania ogłoszonego przez Polską Izbę Książki

 

      „ W świecie Kubusia Puchatka” – przegląd recytatorski

 

III. Współpraca ze środowiskiem rodzinnym dziecka na różnych płaszczyznach.
 

      Dostarczenie możliwości przedstawiania pomysłów na zwiększenie efektywności pracy przedszkola podczas zebrań ogólne, jak również kontaktów indywidualnych.

 

      Zachęcanie do aktywnego udziału w działaniach Rady Rodziców.

 

   Realizacja zadań innowacji pedagogicznej  "Zdrowie na talerzu".

 

      Pomoc podczas organizowanych uroczystości, konkursów, imprez i wycieczek.

 

      Ukierunkowywanie oddziaływań wychowawczych – w oparciu o program wychowawczy i profilaktyczny obowiązujący w przedszkolu.

 

      Zamieszczanie na stronie internetowej materiałów wspierających rodzica w sytuacjach trudnych i problemowych.

 

      Organizowanie zajęć otwartych pozwalających zapoznać rodziców z metodami pracy z dzieckiem w naszym przedszkolu.

 

      Stworzenie optymalnych warunków przepływu informacji o dziecku oraz wspólnego poszukiwania rozwiązań sytuacji problemowych poprzez konsultacje indywidualne.

 

      Zapoznanie rodziców z podstawą programową, z umiejętnościami, jakie powinno opanować dziecko na danym etapie rozwoju, omówienie planu dnia, zapoznanie z procedurą udzielania przez przedszkole pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

 

      Informowanie rodziców na bieżąco nt. prowadzonej pracy wychowawczo – dydaktycznej i jej efektów poprzez: stronę internetową przedszkola, tablice informacyjne na holu, tablice prac dzieci, przekazywanie wyników prowadzonych obserwacji, diagnozy  gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.

 

System motywacyjny stosowany w przedszkolu
 

SYSTEM MOTYWACJI DZIECI:
Bazuje on przede wszystkim na roli wzmocnień pozytywnych ,określonych
w teorii behawioralnej zachowań człowieka. Celem jest wzmocnienie pożądanych zachowań.

W każdej grupie, w widocznym miejscu w sali powinna znaleźć się tablica z zamieszczonymi na niej

„ Zasadami dobrego przedszkolaka” (najlepiej ilustrowanymi). Dzieci po zapoznaniu się z nimi wyrażają zgodę na przestrzeganie tych zasad. Za dobre przestrzeganie zasad dzieci zbierają "Buźki" . Zebranie ich określonej liczby upoważnia dziecko do nagrody.  Jeżeli nauczyciel uzna, że dziecko ewidentnie nie przestrzegało w danym dniu przyjętych zasad może zabrać znaczek.  Funkcjonuje pod postacią tablic motywacyjnych, na których umieszczone zostają znaczki za dobre zachowanie dziecka.

 

FORMY NAGRADZANIA ZACHOWANIA

Dzieci młodsze:

*nagradzane uznaniem i pochwałą (indywidualną, przed grupą, przed rodzicem)

*darzenie dziecko szczególnym zaufaniem, n p. zwiększając zakres jego samodzielności;

*przywilej wykonywania prostych czynności wskazanych przez nauczyciela;

*atrakcyjne spędzanie czasu, atrakcyjna zabawa w grupie wg pomysłu dzieci, zabawa ulubioną zabawką;

*drobne nagrody rzeczowe.

 

Dzieci starsze:

*nagradzanie uznaniem i pochwałą ( indywidualną, przed grupą, przed rodzicem)

*darzenie dziecko szczególnym zaufaniem n p. zwiększając zakres jego samodzielności;

*przywileje pełnienia dyżurów i wykonywania innych czynności wskazanych przez   nauczyciela oraz pełnienie obowiązków wobec grupy rówieśniczej;

*atrakcyjne spędzanie czasu, zabawa w grupie wg pomysłu dzieci, zabawa ulubioną zabawką;

*drobne nagrody rzeczowe.

 

Nagrody rzeczowe:

*znaczki przyjęte przez n-la i dzieci

*nagroda (za zdobycie 10 znaczków) wg zainteresowań dzieci, propozycji rodziców, ofert sponsorów, np.:

-książeczki

-kolorowanki

-drobna zabawka

-naklejki

 

Współpraca przedszkola z instytucjami

 

Nasze przedszkole współpracuje z wieloma instytucjami, dzięki którym możemy uatrakcyjnić proces dydaktyczno - wychowawczy, przybliżyć dzieciom pracę w różnych zawodach lub uwrażliwić na potrzeby innych. Wszystkim życzliwym przedstawicielom tych instytucji pragniemy serdecznie podziękować.

      Szkoła Podstawowa nr 6  w Białymstoku

      Miejska Komenda Policji w Białymstoku

      Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku

      Wojewódzka Komenda Policji w Białymstoku

      Przedszkola oraz inne ośrodki kulturalno - oświatowe z terenu miasta
Białystok  oraz poza nim

      Regionalna  Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku

      Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne w Białymstoku

      Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego

      Urząd Miejski w Białymstoku Departament Ochrony Środowiska

      i Gospodarki Komunalnej

      Polskie Radio Białystok

      Reba – organizacja odzysku

      Stowarzyszenie  „Dzieci Białegostoku”

      Uniwersytet w Białymstoku 

      Zakład Ubezpieczeń Społecznych

      Towarzystwo Ubezpieczeniowe SKOK