PLAN  WSPÓŁPRACY  ZE ŚRODOWISKIEM

 

FORMA WSPÓŁPRACY

SPOSOBY REALIZACJI

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

TERMINY

1.      Zebranie

         ogólne

1.      Zapoznanie rodziców ze statutem i regulaminem naszego przedszkola.

 

2           Omówienie organizacji

pracy w placówce  na bieżący rok szkolny

3           Prawa i obowiązki rodziców.

4           Zapoznanie rodziców z ofertą zajęć dodatkowych (edukacja artystyczna, rytmika ,język angielski , taniec towarzyski)

5.      Sprawozdanie

z wykonania środków z funduszu Rady Rodziców z roku 2015/2016

6.         Zapoznanie z kompetencją

Rady Rodziców

7.         Omówienie zasad bezpieczeństwa dzieci
 w przedszkolu

8.         Wolne głosy i zapytania rodziców

 

Dyrektor

 

 

Wrzesień 2016

2.      Zebranie grupowe

1.      Zapoznanie rodziców z rozkładem dnia, programem nauczania

2.      Wybór przedstawicieli Rady Rodziców (trójki grupowe)

3.      Złożenie przez rodziców oświadczeń w sprawie:

- przyprowadzania i odbieraniu dzieci  do i z przedszkola

- uzupełnienie adresów mailowych

- zgłoszenie dzieci  5-6 letnich zajęcia na zajęcia z religii

4.      Przyjmowanie zgłoszeń rodziców na temat indywidualnych preferencji, bądź problemów żywieniowych dziecka

5.      Adaptacja dzieci  nowoprzyjętych w grupie

nauczycielki

Wrzesień 2016

3.      Zajęcia

             otwarte

1.      Umożliwienie rodzicom obserwacji własnego dziecka na tle grupy

2.         Zorganizowanie spotkań z pedagogiem lub psychologiem poruszającym problemy wychowawcze dzieci

nauczycielki

personel obsługi

 

dyrektor

nauczycielki  grupy

„Maleństwa”

 

Wg planu pracy

 

 

październik

4.      Dni otwarte w przedszkolu

1.      Zapoznanie z placówką, personelem pedagogicznym

2.      Realizacja programu adaptacyjnego

3.      Zabawy w salach zajęć  na placu zabaw

Dyrektor

nauczycielki

 

 

 

Marzec 2017

 

5.      Rozmowy

doraźne,

kontakty

indywidualne,

konsultacje

1.      Rozmowy z dyrektor nauczycielkami w celu rozwiązywania bieżących problemów

Dyrektor

nauczycielki

Przez cały

rok

6.      Pedagogizacja

rodziców

1.      Informowanie rodziców o formach pomocy i instytucjach niosących pomoc

2.           Spotkanie z rodzicami podsumowanie wyników, obserwacji i diagnozy wstępnej i końcowej

3.       Przedstawienie kierunków pracy kompensacyjnej i stymulacyjnej

Dyrektor

Nauczycielki

rodzice

 

„Puchatki”

Przez cały

Rok

 

 

Październik 2016

Kwiecień 2017

7.      Wystawy prac

   plastyczno-

           konstrukcyjnych

 

1.      Wystawy bieżące w celu:

·      zapoznania rodziców z wytworami prac ich dzieci

·      różnorodnymi technikami plastyczno – konstrukcyjnymi

·      umiejętnościami plastycznymi ich dzieci, porównywanie swojego dziecka na tle grupy

nauczycielki

Na bieżąco

8.      Tablica

    informacyjna

 oraz strona

   internetowa

1.      Wiadomości i ciekawostki z pracy przedszkola

2.         Tablica oraz strona internetowa dla rodziców (treści programowe realizowane w poszczególnych miesiącach )

 

nauczycielki

Na bieżąco

9.      Uroczystości

  przedszkola

1.         Pomoc rodziców przy organizacji uroczystości i innych imprez : wycieczki, zabawa choinkowa, dzień babci i dziadka, dzień rodziny, pozyskiwanie sponsorów

 

 

Dyrektor

nauczycielki

 

wg  planu

uroczystości

imprez

10.  Praca na rzecz

przedszkola

1.    Gromadzenie okazów do

kącika przyrody

2.    Dostarczanie materiałów

do zajęć dydaktycznych

3.    Wzbogacanie przedszkola

o nowe zabawki

4.         Udział rodziców w różnego

rodzaju akcjach  (akcje         recyklingowe, charytatywne

Rodzice

Na bieżąco

11.  Rada Rodziców

1.      Podejmowanie decyzjii prowadzenie działalności

finansowej Rady Rodziców

Dyrektor

Rada Rodziców

Na bieżąco

12.  Współpraca

z Poradnią

Psychologiczno-

Pedagogiczną

nr 2

1.    Zorganizowanie spotkania

z logopedą

 

nauczycielki

dyrektor

Na bieżąco

wrzesień

13.  Zajęcia adaptacyjne

 

1.      Spotkania z rodzicami

i dziećmi przyjętymi do

przedszkola na nowy rok szkolny

2.      Pogadanka z psychologiem

Nauczycielki:

„Puchatki”

 

maj

czerwiec

14.  Współpraca z instytucjami

1.    Szkoła Podstawowa nr 6 w Białymstoku

·          Wycieczka na lekcje w klasie pierwszej

·          Spotkanie z uczniami klasy III – przedstawienie teatralne w wykonaniu uczniów

2.    Miejska Komenda Policji - spotkanie z policjantem,

·          udział przedstawiciela policji w jury wojewódzkim turnieju „Bezpieczny Przedszkolak”

·          Organizacja zajęć dla dzieci związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego

3.    Straż Pożarna w Białymstoku

4.    Przedszkola oraz inne ośrodki kulturalno oświatowe z terenu miasta oraz poza

5.    Udział dzieci w konkursach między przedszkolnych

6.    Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy

7.    Urząd Miejski w Białymstoku Departament Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Ratujmy kasztanowce.” Cykliczna akcja ochrony drzew kasztanowca przed szkodnikiem

8.    Uniwersytet w Białymstoku – Wydział Biologii

9.    Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

 

J. Łupińska

A. Iwanina

 

 

Joanna Kozłowska

 

 

 

 

Joanna Kozłowska

Izabela Druba

 

 

 

 

 

Marta Borowik

 

 

 

Joanna Kozłowska

 

 

wszystkie nauczycielki

 

 

 

 

Iwona Dąbrowska

 

Grażyna Pietrynczak

 

 

 

 

 

 

 

Joanna Kozłowska

 

Izabela Druba

wrzesień 2016

czerwiec 2017

 

 

marzec 2017

wg potrzeb nauczycielek

 

 

 

 

 

 

wg potrzeb nauczycielek

 

 

 

 

 

Organizacja

   Dni Dziecka

 

cały rok

wg terminów zaproszeń

 

 

maj

 

wrzesień

październik

cały rok

 

 

 

 

 

wg potrzeb

 

wg potrzeb

 

 

Opracowała: Joanna Kozłowska

Izabela Szymańska